Name

Zenovij Svarychevchkyy

Birth date
21-05-1909
Death date
21-12-1959
Married Yevgeniya Hryhorovych
Children Tatyana Svarychevchkaya
Nina Svarychevchkaya
Parents
Natalia Sembratovych
Volodymyr Svarychevchkyy
Info - † Lviv
View in ancestry