Name

Yevgeniya Hryhorovych

Death date
01-04-1982
Married Zenovij Svarychevchkyy
Children Tatyana Svarychevchkaya
Nina Svarychevchkaya
Parents
-
Info - † Lviv
View in ancestry