Name

Karol-Francishek Izhykovskyy

Birth date
23-01-1873
Death date
02-11-1944
Married Maria-Antonina Hnoynskaya
Children Barbara Izhykovskaya
Sofia Izhykovskaya
Anna Izhykovskaya
Parents
Juliana-Minodora Lavrovska
Czeslaw Izhikovsky
Info Blashkova-Zhyrandiv
Writer
https://en.wikipedia.org/wiki/Karol_Irzykowski
View in ancestry