Name

Barbara Izhykovskaya

Birth date
0-0-1910
Death date
07-07-1916
Married
Children -
Parents
Karol-Francishek Izhykovskyy
Maria-Antonina Hnoynskaya
Info - † Krakow
View in ancestry