Name

Anna Izhykovskaya

Birth date
0-0-1921
Married
Children -
Parents
Karol-Francishek Izhykovskyy
Maria-Antonina Hnoynskaya
Info Krakow; Clerk
View in ancestry