Name

Alfred-Maria Izhykovskyy

Birth date
14-08-1871
Death date
0-0-1923
Married Helena Matsehovskaya
Children Yanina Izhykovskaya
Marian Izhykovskyy
Yosyp Izhykovskyy
Zbigniew Izhykovskyy
Stephania Izhykovskaya
Parents
Juliana-Minodora Lavrovska
Czeslaw Izhikovsky
Info 1871 (Blashkova) - 1923 (m. Zhidachiv)
vet
View in ancestry