Name

Maria Svarychevchkaya

Birth date
29-10-1910
Death date
21-03-1997
Married Volodymyr Zhuravetskyy
Children Lidija Zhuravetskaya
Parents
Natalia Sembratovych
Volodymyr Svarychevchkyy
Info - † Lviv
Vladimir Zhuravetskyy his wife Maria
Vladimir Zhuravetskyy his wife Maria Svarychevska

View in ancestry