Name

Lyudomyr Svarychevchkyy

Birth date
0-0-1906
Death date
0-0-1964
Married Helena Klish
Children Ludmila Svarychevchkaya
Parents
Natalia Sembratovych
Volodymyr Svarychevchkyy
Info - † Lviv
View in ancestry