Name

Lida Zhuravetska

Birth date
0-0-1920
Married Theophilus Shawala
Children Maria Zhuravetska
Olga Shawala
Parents
Olga Kulmatitska
Volodymyr Zhuravetsky
Info husband - Shawal.
View in ancestry