Name

Volodymyr Zhuravetsky

Birth date
27-07-1885
Death date
20-02-1948
Married Olga Kulmatitska
Children Volodymyr Zhuravetsky
Lida Zhuravetska
Parents
-
Info Born Ostobizh village, Rava-Ruska. Son of Gregory and Elizabeth Petrasevich. Ordinance of 1909.
View in ancestry