Name

Olga Kulmatitska

Birth date
20-10-1888
Death date
0-0-1959
Married Volodymyr Zhuravetsky
Children Volodymyr Zhuravetsky
Lida Zhuravetska
Parents
Teofila Durkot
Julian Kulmatitsky
Info
View in ancestry