Name

Antonina Krynitska

Birth date
25-03-1830
Married Joseph Menzinskyy
Children Honoratka Menzinska
Parents
Ioanna Gladyshovska
Stepan Krynitsky
Info
View in ancestry