Name

Antonij Sembratovych

Birth date
15-02-1807
Death date
14-01-1848
Married Anna Vyslotska
Children Antonina-Stepanida Sembratovych
Theodosius-Agapita Sembratovych
Teklya-Neonila Sembratovych
Sylvester (Samuel) Sembratovych
Julian-André Sembratovych
Constance-Mary Sembratovych
Parents
Teodosij (Teodor) Sembratovych
Constancija Hroschakovska
Info b. 1807 Krynica
1828 - Theology (3rd year of study)
1829 - ispytuyemyy
1830 - Ordained
1830-1832 - New Village Administrator (Nowawies)

1833 - administrator in Bannytsya (Bannica)
1834-1848 - pastor p. Deshnytsya (Desznica)
† 14.01.1848 Deshnytsya
View in ancestry