Name

Antonina-Stepanida Sembratovych

Birth date
23-11-1831
Married Andrew Kebak
Children Clementine Kebak
Melanie Kebak
Ludmila Kebak
Parents
Antonij Sembratovych
Anna Vyslotska
Info b. s.Deshnytsya
christened Theodosius Sembratovych
View in ancestry