Name

Ioann Krynytskyi

Birth date
03-10-1839
Death date
05-10-1914
Married Natalia Lavretska
Children Ioanna Krynytska
Yosyp Krynitsky
Zenoviya Krynytska
Volodymyra Krynytska
Emile Krynitsky
Parents
Melania Sembratovych
Mykhailo Krynytskyi
Info b. Ganchova village, 1868-1869. Co-worker Village Mezhibrod
1870-1902 pastor s.Senkova Volya
1903 tith. Advice En Consistory, 1904-1914 Parish of Senkov Volya, p. 05-10-1914 s.Senkov Volya
View in ancestry