Name

Iryna Opalynska (Myshkovska)

Birth date
28-12-1974
Married Igor Bilas
Children Olga Bilas
Vsevolod Myshkovskyy
Parents
Maria Mirovich
Orest Opalynskyy
Info Born Lviv. In October 2021. changed her last name from Bilas (after her husband) to Myshkovska
View in ancestry