Name

Vasyl Tabaka

Birth date
0-0-1936
Married Sofia Krushinskaya
Children Volodymyr Krushinsky
Alexandr Krushinsky
Parents
-
Info Born in Shеvchenkove, Ivano-Frankivsk region.
View in ancestry