Name

Vasily Nebylovych

Birth date
10-02-1845
Death date
18-10-1916
Married Teklya Sembratovych
Children Yaroslav Nebylovych
Helena Nebylovych
Olga Nebylovych
Yevgeniya Nebylovych
Volodymyr Nebylovets
Parents
-
Info b. s.Novitsy
1875 4 year general ecology Lviv seminary 1876 ordained

1877-1878 COOP. syst. s.Perehynsko (Valley)
1880-1881 VO Lesko. s.Perehynsko
1882 sostr. syst. s.Perehynsko
1882-1916 pastor s.Perehynsko
† 18.10.1916 s.Perehynsko
View in ancestry