Name

Olga Nebylovych

Birth date
27-11-1891
Married Volodymyr Andriy Chapelskyj
Children Oksana Chapelʹsʹka
Parents
Vasily Nebylovych
Teklya Sembratovych
Info Born village Pereginsko
View in ancestry