Name

Maria Sembratovych

Birth date
16-03-1855
Married Vyacheslav Hrynatskyy
Children Yevgeniya Hrynatska
Maria Hrynatska
Volodymyr Khoinatsky
Parents
Mykhailo Sembratovych
Maria Lavretzkа
Info born in village Krulyova Ruska
View in ancestry