Name

Honorata Polyanska

Birth date
0-0-1836
Married Grygoriy Kopistyansky
Children Alexandra Kopistyanska
Constantine Kopistyansky
Zinovia Kopistyanska
Myroslava Kopistyanska
Volodymyr Kopystiansky
Parents
Hilariy Polyansky
Alexandra Venhrynovych
Info
View in ancestry