Name

Iryna Vakhnyanin

Married Constantine Pachkovskyy
Children Volodymyr-Lydia Pachkovska
Lydia-Maria Pachkovska
Jurij Pachkovskyy
Parents
Volodymyr Vakhnyanin
Zenoviya Krynytska
Info


Marriage of Irena Vakhnyanin and Konstantin Pachkovsky. From left to right: John Vakhnyanin, Nikolai Vakhnyanin, Pavel Vakhnyanin, Mr. Opalko - cousin of Constantine and Gregory Vakhnyanin.
Przemysl, 1930s.[getimagebaba? & lang = `en` & id =` 71`]]
View in ancestry