Name

Marzena Bambelek

Birth date
18-06-1975
Married Tomash Vertsynski Gonkubert
Children Andzhelika Vertsynska
Mateush Vertsynski
Yakub Radny
Ksavery Radny
Parents
Teresa Sembratovych
Jerzy Bambelek
Info The second man Tomasz Radny
View in ancestry