Name

Volodymyr Sembratovych

Birth date
19-07-1972
Married Uliana Kubrak
Children Nazar - Bogdan Sembratovych
Parents
Zenovij Sembratovych
Khrystyna Shchur
Info Born in Derzhiv, Lviv region
Zenoviy Sembratovych Family
Zenoviy Sembratovych Family
From left to right
Son - Bogdan, wife - Khrystyna(Shchur), daughter - Zenoviya, son - Vladimir

View in ancestry