Name

Zenoviya Sembratovych-Izhyk

Birth date
01-11-1970
Married Nicolay Izhyk-Sembratovych
Children Khrystyna Izhyk-Sembratovych
Andrew Izhyk-Sembratovych
Parents
Zenovij Sembratovych
Khrystyna Shchur
Info Born in Derzhiv, Lviv region
Zenoviy Sembratovych Family
Zenoviy Sembratovych Family
From left to right
Son - Bogdan, wife - Khrystyna(Shchur), daughter - Zenoviya, son - Vladimir

View in ancestry