Name

Bogdan Sembratovych

Birth date
09-05-1969
Married
Children -
Parents
Zenovij Sembratovych
Khrystyna Shchur
Info Born in Derzhiv, Mykolaiv region
Zenoviy Sembratovych Family
Zenoviy Sembratovych Family
From left to right
Son - Bogdan, wife - Khrystyna(Shchur), daughter - Zenoviya, son - Vladimir

View in ancestry