Name

Eugene Yasenytskyy

Birth date
0-0-1937
Death date
0-0-1976
Married Lidija Matura
Children Irina Yasenytskaya
Parents
Roman Yasenytskyy
Halyna Binevych
Info † Khodoriv
View in ancestry