Name

Natalia Sembratovych

Birth date
29-08-1850
Married Kovalskyi
Children Volodymyr Kovalskij
Eugene Kovalskij
Natalia Kovalskij
Ioanna Kovalskij
Parents
Mykhailo Sembratovych
Maria Lavretzkа
Info born in village Krulyova Ruska
View in ancestry