Name

Dobroslava-Adriyana Mykytsej

Birth date
04-08-1910
Married Roman Dykyy
Children Lyubov-Maria Dyka
Parents
-
Info The daughter of Volodymyr Mykytsey (pastor of Stari Kryvotuly) and Cornelia Molochkovska
View in ancestry