Name

Petro Halyanka

Birth date
08-08-1879
Death date
10-09-1942
Married Zenoviya Sembratovych
Children Darija Halyanka
Parents
-
Info b. 08.08.1879 (Chertezh) - † 10.09.1942 (Voytkova, Poland)
Ordained 1906
Prisoner Talerhof, arrested 1914.
1903-1905 - and third-year seminary in Lviv Theological
1906 - IV year St. Theology Seminary in Przemysl Diocesano
1907 - vicar in the village Chertezh(Pastor Leo Sembratovych)
1908-1910 - sopomoshnyk in Chertezh
1911 - Head of the in Chertezh
1912-1913 - Head of the parish in Good Shlyahotska
1914 - independent vicar in Yablonytsya Ruska; vicar of reaching Yablonytsi Rusko in Hludno where Pastor John Zharskyy
1918 - independent vicar in Yablonytsya Ruska (Birchanskyy deanery)
1924-1928 - Pastor in Voytkova (Mushynskyy deanery)
Petro Halyanka


View in ancestry