Name

Yosyp Tovarnytskyy

Birth date
0-0-1845
Married Julia Emilia Sembratovich
Children Yaroslav Tovarnytskyy
Parents
-
Info The son of Mikhail Tarnetnik and Viktoria Podlyashetskaya. Wedding on October 15, 1871 (he is 26, he is 18).
View in ancestry