Name

Volodymyr Sembratovych

Birth date
0-0-1879
Death date
0-0-1940
Married Ioanna Merena
Children Lidija Sembratovych
Parents
Lev (Leo) Sembratovych
Yulia Ivanivna Myshkovskа
Info Born in Deshnycia
Judge in Ustryky Dolyshnykh
View in ancestry