Name

Volodymyr Zhuravetsky

Birth date
17-01-1913
Death date
22-02-1966
Married
Children -
Parents
Olga Kulmatitska
Volodymyr Zhuravetsky
Info
View in ancestry